Záverečný seminár projektu Fibonacci

V dňoch 3. – 4. decembra 2012 sa v priestoroch kongresového centra SAV, na Smolenickom zámku uskutočnil záverečný seminár medzinárodného projektu Fibonacci, ktorého sa zúčastnilo cez 60 riešiteľov z viac ako 20 krajín Európy. Projekt 7. rámcového programu vchádza do svojej finálnej fázy a na tomto poslednom stretnutí boli hodnotené výsledky a závery trojročnej práce v oblasti prírodovedného vzdelávania.

Akciu svojou účasťou podporili aj prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., podpredsedníčka SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium a prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor Trnavskej univerzity v Trnave.

Projekt Fibonacci sa zameriava na podporu prírodovedného vzdelávania v predškolských zariadeniach, na 1. a 2. stupni základného vzdelávania a to takým spôsobom, aby sa dieťa naučilo pozorovať, klásť si otázky a chápať veci, ktoré ho obklopujú. Učí deti experimentovať a rozvíja ich schopnosť vedecky premýšľať a argumentovať.

Spôsob, akým sa tieto ciele dosahujú v jednotlivých krajinách participujúcich na projekte Fibonacci, je rôzny s ohľadom na špecifické politické, kultúrne a sociálne kontexty v príslušných krajinách. Práve táto rozmanitosť prístupov je predmetom diskusií a výmeny skúseností pri medzinárodnej spolupráci.

Hlavným výstupom projektu je rozpracovanie 5 oblastí prispievajúcich k šíreniu výskumne ladenej koncepcie v matematike a prírodovednej oblasti. Tieto ponúkajú stratégie a nástroje pre zmysluplnú implementáciu výskumných postupov na jednotlivých stupňoch vzdelávania, hodnotiace a sebahodnotiace nástroje výskumných postupov v školskom prostredí, navrhujú postupy pre implementáciu medzipredmetových vzťahov a skúmanie vonkajšieho prostredia, ako aj príklady a návrhy pre budovanie centier podporujúcich a šíreniacich spomínanú koncepciu. 

Forma spolupráce medzi jednotlivými krajinami bola počas trvania projektu realizovaná prostredníctvom intenzívnej komunikácie a návštev tzv. referenčných centier a škôl, s ktorými tieto centrá spolupracujú. Cieľom týchto stretnutí bola účasť na vyučovaní s výskumne ladeným prístupom, výmena skúseností, materiálov, stratégií apod. Referenčné centrá sú pracoviská majúce dlhodobú skúsenosť s výskumne ladenou koncepciou. Jedným z takýchto centier v projekte je aj tím pôsobiaci na Pedagogickej fakulte TU (Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, Katedra chémie a Katedra biológie). Referenčné centrá ďalej užšie spolupracovali s dvoma ďalšími pracoviskami, tzv. sesterskými centrami, ktoré mali záujem o implementáciu výskumne ladeného prístupu v ich školách. O tejto úzkej spolupráci a jej výsledkoch účastníci referovali v pracovných stretnutiach. Na zámku boli ďalej predstavené námety, materiály a skúsenosti pri práci s nimi.

Referenčné centrum v Trnave ponúka pre učiteľov v praxi akreditované školenie v rámci ich kontinuálneho vzdelávania s názvom Výskumne ladená koncepcia v prírodovednom vzdelávaní. Úspešní absolventi týchto školení realizujúci daný prístup v praxi boli pri tejto príležitosti ocenení „certifikátom excelentnosti“.

Trojročná práca snažiaca sa o šírenie aktívneho učenia v podobe žiackej výskumnej práce bola sledovaná skupinou externých evaluátorov, ktorí na záverečnom stretnutí podali obšírnu správu o výsledkoch získaných z pozorovania a komunikácie s učiteľmi učiacimi týmto spôsobom ako aj z pozorovania a komunikácie s členmi referenčných a tzv. sesterských centier.

Keďže tento medzinárodný seminár realizovala Trnavská univerzita dostala zároveň možnosť bližšie prezentovať svoje postupy, stratégie a výstupy v snahe o implementáciu výskumne ladenej koncepcie v prírodovednom vzdelávaní. Len nedávno vyšla vo vydavateľstve Aitec séria učebníc Prírodovedy pre prvý až štvrtý ročník základnej školy. Sériu tu predstavila jedna z jej autoriek, Mgr. Rút Adame. (spoluautorkou je Mgr. Oľga Kováčiková). Tieto učebnice reagujú na posledné požiadavky vzdelávacieho štandardu v prírodovednej oblasti, ktorého spolutvorcom je doc. Kristína Žoldošová, PhD., vedúci člen Fibonacci tímu na TU. Učebnice a ich sprievodný materiál prezentujú prírodovedný obsah predovšetkým induktívnym spôsobom a vytvárajú tak vhodné premostenie medzi pre našu krajinu tradičným deduktívnym sprístupňovaním obsahu a aktívnym učením sa v podobe výskumne ladeného prístupu k prírodovednému obsahu.

Zaujímavú bodku za dvojdňovým seminárom urobili žiaci a ich učitelia z Topoľčianskych škôl, ktorí prišli prezentovať najzaujímavejšie žiacke výskumné práce z regionálnej vedeckej súťaže Topvedam 2012 (Topoľčiansky vedátori amatéri).

Komunita, ktorá sa vytvorila v rámci projektu Fibonacci, spolupracuje aj naďalej. Jej ambíciou je prehlbovať získané skúsenosti, využívať a ponúknuť ich v procese zmysluplného učenia.