Otázky trvalej udržateľnosti a výskumne ladený prístup vo vzdelávaní

Pracovný tím projektu SUSTAIN na Trnavskej univerzite pozýva študentov učiteľstva chémie, biológie a ostatných záujemcov na pracovný seminár zaoberajúci sa konkrétnymi stratégiami a učebnými materiálmi pre prácu s otázkami o trvalej udržateľnosti na stupni ISCED 2.

Miesto konania: Knižnica katedry chémie (1. poschodie)

Čas konania: 16. november 2016

Ústredná téma: Otázky trvalej udržateľnosti a výskumne ladený prístup vo vzdelávaní

Seminár vedú:                                              

  • prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
  • PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.
  • PaedDr. Mária Orolínová, PhD.

Seminár ponúka vybrané témy, stratégie a materiály pre sprístupňovanie otázok trvalej udržateľnosti vo vzdelávaní. Tieto témy rieši v súvislosti so životným prostredím berúc do úvahy spoločenské a ekonomické aspekty. Participanti a v konečnom dôsledku ich žiaci majú možnosť získať vedomosti a zručnosti potrebné pre formovanie postojov a hodnôt, ktoré odrážajú princípy trvalo udržateľného rozvoja.

Program seminára:

Skupina 1

8:40 – 10:10 hod.

Predmety dennej potreby

Katarína Kotuľáková

 

10:20 – 11.50 hod.

Mlieko a mliečne výrobky

Ľubomír Held

 

Skupina 2

12:00 – 13.30 hod.

Med

Mária Orolínová

 

13:40 – 15:10 hod.

Predmety dennej potreby

Katarína Kotuľáková

 

Mlieko a mliečne výrobky

Stretnutie ponúkne postupy, ako viesť žiakov k analyzovaniu informácií, ktoré o mlieku a mliečnych výrobkoch vedia. Participanti sa sústredia na biochémiu mlieka. Náplňou je príprava vybraných mliečnych výrobkov a aplikovanie induktívnych postupov pri sprostredkovávaní vzťahov medzi produkciou a konzumáciou, problematiky trhu danej komodity, jej ekonomických i spoločenských aspektov.

Predmety dennej potreby

Náplňou stretnutia je skúmanie „životných príbehov“ predmetov, ktoré používame v každodennom živote. Tento výskum pokrýva rôzne aspekty výroby (technologické, spoločenské i ekonomické), vlastnosti skúmaného predmetu a jeho účel, ako aj proces, ktorý nasleduje po jeho opotrebovaní. Ambíciou tohto scenára a zvolených postupov je okrem získavania množstva informácií a kritického myslenia vplývať na rozhodovací proces jednotlivcov pri voľbe toho ktorého predmetu.

Med

Workshop je zameraný na potravinovú komoditu, ktorou je med. Na vybraných aktivitách budeme demonštrovať možnosti skúmania kvality medu a rôznych environmentálnych, ekonomických a spoločenských aspektov, ktoré súvisia s výrobou medu a jeho predajom.With the support of the

Lifelong Learning programme of the

European Union


The European Commission support for the production of this workshop does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the organizers , and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.