Vaše školenie sa mi veľmi páčilo, prinieslo mi náhľad do danej problematiky, čo sa týka metodiky, obsahu a prístupu, tiež praktického prevedenia. Môžem len pochváliť a oceniť prístup školiteľov a veľmi podrobne a jasne spracovanú príručku s množstvom námetov na dané aktivity. S deťmi som previedla aktivitu a magnetizmom a rozpustnosťou látok, mali veľký úspech, mne sa osobne páčia hlavne pracovné listy. Budem naďalej pokračovať v aplikovaní výskumne ladenej koncepcii vyučovania. Ďakujem!

S pozdravom
Kopálová Ľubica, MŠ Chtelnica


Vzdelávanie bolo pre mňa prínosom. Deti boli aktivitami nadšené, zaujaté a veľmi ich bavila hra s vodou, kde skúmali, ktoré predmety sa potopia a ktoré nie. Prírodovedná a technická gramotnosť výskumom, rozvíja skúsenosti a zážitky detí. Bolo by potrebné v materskej škole vytvoriť vhodné podmienky k takýmto aktivitám – hlavne materiálne vybavenie, aby si deti mohli rozvíjať zručnosti a schopnosti výskumom.

Ďakujem, že som sa mohla zúčastniť.
S pozdravom
Monika Lachová
Žiar nad Hronom, EP Sládkovičova 1, ZHZúčastnila som sa školenia Výskumne ladenej koncepcie prírodovedného a technického vzdelávania, kde nám fundované školiteľky veľmi obrazne a hlavne prakticky vysvetlili nové myslenie vo vzdelávaní. Bolo to podmienené hlavne tým, že celé vzdelávanie bolo praktická práca, ktorá nás nútila premýšľať, vnímať zmyslami, zisťovať pokusom - omylom, čo zrýchlilo pochopenie a naštartovanie nového ponímania vzdelávania už v predprimárnom období dieťaťa. Je to náročnejšia práca, ale s väčším efektom. Ďakujem za príležitosť zúčastniť sa vzdelávania.

Gabriela Danková
MŠ Ul. Družstevná 10, Martin


Školenia v rámci výskumne ladenej koncepcie prírodovedného a technického vzdelávania pre MŠ vrelo doporučujem všetkým učiteľkám !!! Atmosféra na školení bola skvelá , školiteľky výborné , aktivity inšpiratívne. Oceňujem hlavne praktické cvičenia a metodické listy, ktoré teraz využívam v praxi. 

Pekný deň, Selecká, Piešťany
MŠ Ružová, Piešťany


Školenie bolo veľmi zaujímavé či už prednášky alebo materiály. Bolo mi dosť veľkým prínosom do praxe, s čím som sa na iných školeniach nestretla. Teším sa ako využijem aktivity v praxi s deťmi. Dalo mi to nové nápady. Ja som bola veľmi spokojná a nadšená s celým priebehom školenia. Boli síce nejaké veci, ktoré  som poznala, ale zabudla som na to a práve počas školenia som si to osviežila. Naozaj ďakujem za super školenie a veľmi rada sa zúčastním ďalšieho takého školenia.

S pozdravom Renáta Jamrichová
MŠ Spartakovská, Trnava


V rámci Spoločnosti pre predškolskú výchovu v regióne Tvrdošín, vzdelávanie absolvovalo 26 učiteliek materských škôl 21.09. 2015. Za seba, aj na základe spätnej väzby od kolegýň, môžem povedať, že vzdelávanie bolo veľkým prínosom do našej pedagogickej praxe. Zaujímavé a inšpirujúce. Aj napriek počiatočným obavám sa nám praktické aktivity veľmi páčili. Získali sme nielen teoretické poznatky, vysvetlenie, ale sme si vyskúšali konkrétne aktivity na rôzne témy. Pretože si mnohé z nás nevedeli predstaviť, ako budeme túto oblasť u detí rozvíjať. Veľmi ocenili aj vlastné prezentácie, v ktorých si overili získané vedomosti, či praktické zručnosti v práci s deťmi. Nepochybne, veľkým pozitívom bolo pre nás aj získanie materiálov, pomôcok. A čo sa týka využívania v praxi? V našej materskej škole vo Vitanovej, sme už minulý šk. rok pracovali s príručkou, ktorú sme dostali na vzdelávaní. Veľmi nám pomohla. V Školskom vzdelávacom programe máme každý mesiac tému s názvom: „Objavujeme s majstrom N“, kde zaraďujeme bádanie, experimentovanie a podobné aktivity. Keď sa prezlečiem za majstra N, deti už vedia, čo sa bude diať a veľmi sa tešia. Obľúbili si takéto aktivity. Spočiatku bolo ťažké zaznamenávať predpoklady, overovanie, ale postupne sa to naučili. Robila som to s predškolákmi v skupinách, kde si zvolili vedúceho, ktorý zapisoval. Sama som si vytvorila overovacie listy. Dôležité je pripraviť si vopred všetky pomôcky. Je to náročnejšie na prípravu učiteľky, ale dá sa. List mali len po jednom v skupine. Mávala som tak 4-5 skupín (podľa počtu detí v triede). Vyskúšali sme si témy: Meranie objemu v nádobách. Rozpustnosť látok. Váženie predmetov. Pokus s vajcom v octe. Šírenie zvuku- výroba telefónov, Papier na výrobu detskej knihy. Kolegyňa mala Magnetizmus a Elektrický obvod. V malej triede s deťmi 3-4 roč. si kolegyňa tiež pochvaľovala, aktivity boli pre deti zaujímavé, zábavné, iné. Robila s nimi na tému: Statická elektrina. Topenie. Rozpúšťanie látok vo vode. Predpoklady a overovanie tvorili na jednom veľkom formáte prac. listu, spoločne. Zakúpili sme si rôzne pomôcky. (elektrický obvod, váhu, sadu magnetov, nádoby na meranie objemu, skúmavky v stojane). Bola som prekvapená, čo dokázali deti s tou skladačkou s ozubenými kolesami. Úžasné, ako to vedeli poskladať a fungovalo im to. Plánujeme si s kolegyňou urobiť také škatule s pomôckami k témam, ako ste to mali na vzdelávaní. Ďakujem za prínosné, zmysluplné vzdelávanie a prajem veľa úspechov v ďalšej práci. 

S pozdravom Gabriela Šimalová
MŠ Vitanová


Ďakujem za možnosť zúčastniť sa školenia výskumne ladenej koncepcie. Školenie bolo veľmi inšpiratívne. Za prínosné považujem aktivity, ktoré sme mali možnosť realizovať, realizovať tak, akoby sme boli deťmi MŠ, čím sa nám priblížilo ich vnímanie nastoleného problému. Pochopila som, že i náročné teoretické poznatky sa deťom dajú sprístupniť tak, aby ich vnímali ako hru. Metodický materiál vnímam prínosne, využívam ho pri výučbe a pri tvorbe vlastných pracovných listov. 

S pozdravom Martina Kováčiková. 
MŠ Raková Fojstvo (Čadca)


Nám toto vzdelávanie prinieslo množstvo pozitívnych vecí napr. učenie inou a hlavne zábavnou formou, stretnutie a výmena poznatkov s inými My sme napísali aj krátky článok na našu stránku, a preto Vám pripájam aj link : http://www.zszupkov.sk/vzdelavanie/. Veľmi by sme boli vďační, keby sa dalo takéto vzdelávanie urobiť aj častejšie a hlavne v našich končinách aj pre nás učiteľky z dedín. Ešte raz vyjadrujeme veľkú podporu pre takéto formy vzdelávania. Ďakujeme

Šipikalová 
MŠ Župkov


Od 1. septembra platí nový Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorý je rozšírený o niektoré vzdelávacie oblasti. Výskumne ladená koncepcia prírodovedného a technického vzdelávania sa dá využiť vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda (Prírodné javy), v ktorej má dieťa opísať vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania (svetlo a tiene, teplo a horenie, topenie a tuhnutie, vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb). Všetky tieto prírodné javy sa nachádzajú podrobne rozpísané v metodickom materiáli výskumne ladenej koncepcie. Ku každej téme je pracovný list, v ktorom si dieťa zaznamenáva svoje predpoklady a overenia. Trojročné deti zvládnu témy ako je magnetizmus, predškoláci už aj ťažšie témy, napr. voľný pád predmetov (rýchlosť pádu). Výskumne ladenú koncepciu využívam pri mojej práci v MŠ a odporúčam ju ako praktickú pomôcku aj pre iné pani učiteľky MŠ.

Marianna Podoláková
MS Pavla Horova 3 v Devínskej Novej Vsi