Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania

Program kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov 

Cieľ: Prípravou učiteľov v praxi prispieť k realizácii zásadnej myšlienky školskej reformy – premeny tradičnej školy na modernú akceptovaním európskych trendov v prírodovednom vzdelávaní.

V rámci implementácie výskumne ladenej koncepcie do praxe sa plánujú realizovať kurzy kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov v praxi. Osobitne budú realizované moduly pre učiteľov predškolských zariadení, pre učiteľov 1. stupňa základných škôl a pre učiteľov 2. stupňa základných škôl.

Vzdelávanie bude mať charakter inovačného štúdia pre učiteľov v praxi s rozsahom 110 výučbových hodín. Kurz bude mať trvanie 1 rok a bude pracovať štyrmi rôznymi metódami vzdelávania: prednáškou, seminárom (workshop), moderovanou diskusiou a didaktickou analýzou vyučovacích hodín.

Forma kontinuálneho vzdelávania: prezenčná

Počet kreditov: 25


Obsah vzdelávacieho programu je modulovo organizovaný, pričom každý modul je určený pre inú podkategóriu učiteľov:

Modul 1 – pre učiteľov predprimárneho vzdelávania

Modul 2 – pre učiteľov primárneho vzdelávania

Modul 3 – pre učiteľov nižšieho stredného vzdelávania


Inovačné vzdelávanie je určené pre kategóriu pedagogických zamestnancov – učiteľ, podkategórie – učiteľ predprimárneho, primárneho vzdelávania a nižšieho stredného vzdelávania (prírodovedných predmetov). Kariérový stupeň ani kariérová pozícia nie sú diskriminačnými faktormi pokiaľ sú splnené podmienky pre zaradenie uchádzačov.

Podmienky pre zaradenie uchádzačov: Inovačné vzdelávanie je bezprostredne naviazané na realizáciu výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania, preto sú do otváraných kurzov zaradení učitelia, ktorí sa podujali výskumne ladenú koncepciu prírodovedného vzdelávania realizovať vo svojej praxi alebo sa na jej realizáciu pripravujú.

Účastníci tohto inovačného vzdelávania ukončia svoje štúdium záverečnou prezentáciou a pohovorom pred skúšobnou komisiou. Absolvent v nej preukáže znalosť teoretických východísk výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania a predloží projekty troch vyučovacích jednotiek prezentujúcich aplikáciu výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania na príslušnom stupni školy. Pre získanie kreditov a osvedčenia musí absolvent pripraviť vyššie spomenutú prezentáciu a absolvovať 80 % hodín výučby.

Pre žiadateľov, ktorí chcú ukončiť štúdium v zmysle § 35 odsek 6 Zákona 317/2009 Z.z. platia rovnaké podmienky pre záverečný pohovor a prezentáciu ako pre účastníkov prezenčnej formy inovačného štúdia. Ukončovanie štúdia v zmysle vyššie uvedeného § zákona sa realizuje v termínoch obvyklých pre prezenčnú formu štúdia.

Personálne zabezpečenie a garant (súhlas garanta): prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.

Okrem garanta programu bude pri vzdelávaní učiteľov pôsobiť lektorský zbor v zložení:

PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.
PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.
PaedDr. Mária Orolínová, PhD.
PaedDr. Radoslav Kvasničák, PhD.

Skúšobná komisia: bude pozostávať z predsedu a dvoch členov komisie (spolu traja).

Inovačné vzdelávanie je financované v rokoch 2010 až 2012 z prostriedkov projektu Fibonacci, ktorý je podporovaný 7. rámcovým programom Európskej komisie. Účastníci obdržia zdarma študijnú literatúru a drobné pomôcky pre realizáciu vybraných experimentov. Štúdium je pre účastníkov bezplatné.

Ukončenie štúdia podľa § 35 odsek 6 Zákona 317/2009 Z.z. je spoplatnené podľa vnútorných predpisov univerzity (obdobne ako rigorózna skúška).