Aktualizačné vzdelávanie učiteľov MŠ

Ponuka

školenia v aktualizačnom vzdelávacom programe

kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov so zameraním na

rozvoj technického vzdelávania v materských školách

v školskom roku 2016 – 2017

 

Názov programu: Aplikácia výskumne ladenej koncepcie do praxe (8 kreditov)


Miesto školenia: nitriansky región

Termín školenia: január 2017 – apríl 2017

Školiace pracovisko: Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave 

 

termín školenia

začiatok školenia

počet vyučovacích hodín

1.                  

9. január 2017

12:30 (dohodou)

7

2.                  

10. január 2017

12:30 (dohodou)

6

3.                  

16. január 2017

12:30 (dohodou)

6

4.                  

17. január 2017

12:30 (dohodou)

6

5.                  

23. január 2017

12:30 (dohodou)

záverečný pohovor

súčet vyučovacích hodín za štúdium

25

 


 

Miesto školenia: košický región

Termín školenia: január 2017 – apríl 2017

Školiace pracovisko: Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave 

 

termín školenia

začiatok školenia

počet vyučovacích hodín

1.                  

6. február 2017

12:30 (dohodou)

7

2.                  

7. február 2017

12:30 (dohodou)

6

3.                  

13. február 2017

12:30 (dohodou)

6

4.                  

14. február 2017

12:30 (dohodou)

6

5.                  

20. február 2017

12:30 (dohodou)

záverečný pohovor

súčet vyučovacích hodín za štúdium

25

 

Koncept školenia: Výskumne ladená koncepcia prírodovedného a technického vzdelávania je prvým uceleným induktívne orientovaným didaktickým nástrojom prispôsobeným slovenským podmienkam, ktorý vznikol na základe potreby rozvoja samostatného a sebavedomého premýšľania dieťaťa o svete, ktorý ho obklopuje a ktorý bol precizovaný niekoľkoročným overovaním v praxi. Aplikáciou konceptu do praxe  je možné dosiahnuť inovované ciele implementované pri poslednej zmene do Štátneho vzdelávacieho programu pre ISCED 0 vo vzdelávacích oblastiach Človek a svet práce a Človek a príroda.

Vzdelávacia forma: Školenia sú realizované prostredníctvom praktických workshopov, na ktorých sú objasňované ako samotné princípy výskumne ladenej koncepcie prírodovedného a technického  vzdelávania, tak aj praktické aktivity aplikovateľné do vzdelávacieho procesu v MŠ vďaka ich predchádzajúcemu overeniu v praxi počas riešenia predchádzajúcich projektov. Všetky aktivity sú v súlade s Inovovaným Štátnym vzdelávacím programom. Absolventi získajú metodickú príručku so súborom aktivít priamo aplikovateľnými do praxe. a iniciačnú praktickú pomôcku.

Podmienky otvorenia kurzu v regióne/lokalite/škole: Školiteľský tím s finančnou podporou Nadácie Volkswagen Slovakia poskytne školenie v uvedených regiónoch (nitriansky, košický), učiteľky tak nemusia za školením cestovať. Školenie je možné poskytnúť pri vytvorení skupiny 20 – 25 záujemcov o školenie v danej lokalite. Školenie prebieha počas 4 popoludní; ukončené je záverečným pohovorom najskôr po jednom týždni od ukončenia workshopov. 

Štúdium je realizované v rámci projektu Technika hrou od základných škôl  

s  finančnou podporou Nadácie Volkswagen Slovakia

v spolupráci s Trnavskou univerzitou v Trnave