Projekt Fibonacci

Projekt Fibonacci sa zameriava na podporu prírodovedného vzdelávania v predškolských zariadeniach, na 1. a 2. stupni základného vzdelávania a to takým spôsobom, aby sa dieťa naučilo pozorovať, klásť si otázky a chápať veci, ktoré ho obklopujú. Učí deti experimentovať a rozvíja ich schopnosť vedecky premýšľať a argumentovať.

Obsah prírodovedného vzdelávania sa sústreďuje na vysvetľovanie vecí, ktoré deti bežne pozorujú, pričom sú vedené k vyhľadávaniu otázok, k identifikácii jednoduchých výskumných problémov, ktoré formulujú v podobe hypotéz a predpokladov. Hypotézy ďalej testujú napríklad experimentom alebo jednoduchším pozorovaním, vytváraním modelov, hľadaním riešení v dokumentácii, diskusiou s odborníkmi prípadne, realizáciou exkurzie a pod. Za dôležitú súčasť vzdelávacieho procesu je považovaná diskusia medzi deťmi, pri ktorej sa učia s usmernením pedagóga vedecky argumentovať a správne vyjadrovať výsledky svojich pozorovaní, experimentov a iných výskumných aktivít.

Pri použití uvedených výskumných aktivít v pedagogickom procese deti zistia, že sú schopné vysvetliť si pozorované javy prostredníctvom svojich vlastných schopností, čím sa efektívne rozvíja ich motivácia k ďalšiemu vzdelávaniu v oblasti prírodných vied. Deti si podvedome vytvárajú obraz o vede a vedeckých postupoch. Hlavným cieľom projektu Fibonacci je najmä zvýšenie počtu záujemcov o štúdium prírodných vied a tým podpora a napredovanie vedy ako takej. Nezanedbatelné však je aj to, aby sa v deťoch postupne vytváral prirodzený rešpekt k vedomostiam a kultúre ľudského (vedeckého) poznávania, a to na základe ich dôvernejšieho vnímania a porozumenia.

Referenčné centrum projektu Fibonacci v Trnave (so sídlom na Trnavskej univerzite) má vytvorený akreditovaný systém školení pre učiteľov v praxi vo vyššie opísanej tzv. výskumne ladenej koncepcii prírodovedného vzdelávania. Učiteľom v praxi sa tým ponúka možnosť aktívne participovať v projekte Fibonacci a prispievať tak k celkovej inovatívnej zmene prírodovedného vzdelávania na Slovensku v súlade s európskymi preferenciami vo vyučovacích prístupoch.

Do rúk sa Vám dostáva informačná brožúra o projekte, viac informácií nájdete na oficiálnej stránke projektu FIBONACCI: www.fibonacci-project.eu

Projekt nadväzuje na úspešný projekt s podobným zameraním, ktorý bol riešený v rámci šiesteho rámcového programu Európskej komisie – projekt POLLEN (oficiálna stránka projektu: www.pollen-europa.net).