Projekt Technika hrou od materských škôl

Cieľ a zámery projektu Technika hrou od materských škôl

Hlavným cieľom je podpora technického vzdelávania v slovenských školách prostredníctvom aplikácie všeobecne uznávanej výskumne ladenej koncepcie vzdelávania.

Zmena prístupu k vzdelávaniu môže nastať len vtedy, ak je učiteľovi ako vykonávateľovi samotného obsahu jasné čo a prečo sa od neho očakáva. Preto je naším cieľom realizácia dostatočne atraktívnych školení pre učiteľov s cieľom presvedčiť ich o efektivite ponúkaného prístupu k technickému vzdelávaniu.Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave je aktuálne najvyššie hodnotenou pedagogickou inštitúciou, ktorá aktívne spolupracuje so zahraničím najmä v oblasti prírodovedného a technického vzdelávania. Vzhľadom na dlhodobé významné výkony v danej oblasti je tím Pedagogickej fakulty tvorcom väčšej časti národného kurikula prírodovedného a technického vzdelávania pre MŠ a prvom stupni ZŠ.

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie prechádza zmenou od školského roka 2015/2016, ktorá do materských škôl zavádza vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce. Podstatnou časťou vzdelávacieho obsahu tvorí konštruovanie, práca s materiálmi, technika a technológie.

Vzhľadom na formuláciu cieľov v danej oblasti ide o aktívne prepojenie s prírodovedným vzdelávaním, aby výsledkom vzdelávania neboli naučené postupy, ale všeobecná zručnosť a spôsobilosť využiť poznanie na tvorbu a riešenie rôznych technických, konštrukčných a užívateľských problémov. Všeobecnou európskou tendenciou je aplikovanie tzv. výskumne ladenej koncepcie vzdelávania (koncept induktívneho poznávania) ako na prírodovedné, tak aj matematické a technické vzdelávanie. To, čo ponúkame učiteľom, je školenie v danej koncepcii a súvisiacu metodickú podporu tak, aby sa realizovalo skutočne funkčné a zmysluplné technické vzdelávanie už v materských školách. 

Projekt sa zameriava na podporu technického vzdelávania na úrovni vyučovania a učenia sa v predškolských zariadeniach a to takým spôsobom, aby sa dieťa naučilo pozorovať, klásť si otázky, samostatne riešiť jednoduché úlohy a rozvíjať si tak chápanie vecí, ktoré ho obklopujú. Učí deti experimentovať, rozvíjať si schopnosť objektívne premýšľať a argumentovať, kreatívne nazerať na javy pri tvorbe možných riešení.

Základom prístupu je identifikácia problému, ktorý dieťa motivuje k činnosti a preto nemusí učiteľ používať žiadne ďalšie špecifické motivačné prostriedky. Vzhľadom na to, že aplikovaná poznávacia činnosť je pre dieťa prirodzená, dieťa je takmer samo vedené aktivitou a pragmaticky smeruje k riešeniu, hoc aj pokusom a omylom.

Základom sú otázky, ktoré majú charakter tzv. aplikačných otázok, často taktiež nazývané otázky „ako“, pretože sa nimi pýtame na to, ako je možné napríklad niečo zostrojiť, sfunkčniť, zmerať či porovnať. Aplikačné otázky neriešia samotný princíp skúmaných javov a procesov, principiálne v nich ide o praktické využitie predchádzajúcich skúseností a vedomostí a tým aj posilnenie významu týchto skúseností a vedomostí pre praktický život. Opakovaným riešením aplikačných otázok sa u dieťaťa rozvíja návyk nazerať na veci, javy, procesy, situácie s tendenciou preskúmať ich a spoznať funkčnosť.

Všetok obsah technického vzdelávania sa sústreďuje na vysvetľovanie vecí, ktoré deti bežne pozorujú a nezamýšľajú sa nad nimi. V rámci internej tvorby vysvetlení môžu deti testovať svoje predpoklady experimentom, pozorovaním, vytváraním modelov a pod. Za dôležitú súčasť je považovaná diskusia medzi deťmi, pri ktorej (s usmernením pedagóga) sa učia objektívne  argumentovať a správne vyjadrovať výsledky svojich pozorovaní, experimentov a iných aktivít zameraných na riešenie identifikovaných problémov. Významnou súčasťou je tvorba záznamu (najmä kresbou, prípadne vyplnením pracovného listu, ktorého hlavným cieľom je zaznamenanie pôvodných predstáv a výsledku riešenia), pomocou ktorého vedieme dieťa k zamysleniu sa nad tým, čo realizuje, čím sa eliminuje mechanické opakovanie postupu navrhnutého učiteľom bez prepojenia s predchádzajúcimi skúsenosťami a bez uchopenia významu realizácie samotnej praktickej činnosti.

Hlavnými cieľmi projektu sú zvýšenie počtu záujemcov o štúdium techniky a jej napredovanie, ako aj to, aby sa v deťoch postupne celkom zdravo budoval rešpekt k vedomostiam, faktom cez ich pochopenie – aby sa stali v tomto smere skutočne aktívnymi obyvateľmi a vedeli prakticky riešiť každodenne sa vyskytujúce drobné technické a technologické úlohy, či problémy.

Referenčné centrum projektu (so sídlom na Trnavskej univerzite v Trnave) má vytvorený akreditovaný systém školení pre učiteľov v praxi vo vyššie opísanej tzv. výskumne ladenej koncepcii vzdelávania (inovačný typ vzdelávania, 25 kreditov). Učiteľom v praxi sa tak ponúka možnosť aktívne participovať v projekte a prispievať tak k celkovej inovatívnej zmene predškolského technického vzdelávania na Slovensku v súlade s európskymi preferenciami vo vyučovacích prístupoch.

Propagačné video projektu: http://tv.sme.sk/v/31165/technika-hrou-uz-od-utleho-veku.html

Fotodokumentácia zo školenia v Bratislave: