Projekt Pri-Sci-Net

FP7/2007­ 2013 (grant agreement no. 266647)

Obdobie riešenia: september 2011 – august 2014

Názov projektu: Vytváranie siete pedagógov primárneho vzdelávania v oblasti prírodovedy ako prostriedku pre ich profesionálny rozvoj v metódach výskumne ladenej koncepcie vzdelávania 
(Networking Primary Science Educators as a means to provide Training and Professional Development in Inquiry Based Learning)

Siedmy rámcový program Európskej komisie, výzva: Science in Society

Koordinátor projektu pre Slovensko: doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.

Riešitelia

  • prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.

  • PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.

  • PaedDr. Mária Orolínová, PhD.

  • Mgr. Iveta Juricová, PhD.

  • Mgr. Ing. Jana Chmurová, PhD.

Charakteristika projektu

Projekt sa zameriava na vytvorenie siete odborníkov so zameraním na rozvoj a implementáciu výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania do predškolského a primárneho vzdelávania. Samotná výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania je považovaná Európskou komisiou za vhodné východisko z nelichotivého stavu súčasnej úrovne prírodovednej gramotnosti žiakov európskych škôl. Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania je inšpirovaná vedeckými výskumnými postupmi. Výskumné činnosti vo svojej tradičnej podobe sú využívané ako vzdelávacia aktivita. Detskému veku sa koncepcia prispôsobuje tým, že sú riešené jednoduché výskumné otázky, pričom vedecké postupy zostávajú podobné a dokonca niekedy totožné s reálnymi vedeckými metódami.

Proces hľadania odpovedí na identifikované otázky a proces hľadania vysvetlení vychádza z aktuálnych predstáv (teórií), ktoré sú postavené na predchádzajúcich skúsenostiach výskumníka – či už vedca alebo v našom prípade dieťaťa. Vedecká aktivita začína vtedy, keď sa pokúšame o aktuálne pozorovaných skutočností aktuálnymi predstavami (teóriami) a zisťujeme, či novú skutočnosť dokážeme ich pomocou vysvetliť alebo nie. Vytváranie odpovede na túto otázku predstavuje proces zhromažďovania relevantných a dôveryhodných dôkazov. Dôkaz pritom chápeme ako súbor dát spolu s presvedčivým argumentom, ktorý spája dáta a vytvára možné vysvetlenie javu alebo udalosti v reálnom svete. Proces hľadania odpovede na výskumnú otázku môže v sebe zahŕňať kontrolovaný experiment, podrobné a systematické pozorovanie alebo napríklad aj konzultáciu s odborníkom.

Konkrétny dôkaz potom limituje vznik určitých myšlienok, interpretácií a vysvetlení. Ak sú poskytnuté nové dôkazy, môžu vznikať aj nové myšlienky a vysvetlenia. Vysvetlenia vytvorené na základe dôkazov sú potom hodnotené podľa toho, ako účinne dokážu vysvetliť realitu.