Centrá spolupráce

Učitelia zapojení v projekte Fibonacci

2010 - 2011

2011 - 2012

 

Školiace strediská

 

Školy zapojené do projektu Fibonacci

ISCED 0 (34 učiteľov z 10 materských škôl):

MŠ V jame, Trnava
MŠ K. Mahra, Trnava
MŠ Narcisová, Trnava
MŠ Spartakovská, Trnava
MŠ Kopčany
MŠ Gagarinova, Topoľčany
MŠ Lipová, Topoľčany
MŠ Tríbečská 2633, Topoľčany
MŠ Tríbečská 2703, Topoľčany
MŠ Čerešňová, Topoľčany (Veľké Bedzany)

ISCED 1 (29 učiteľov z 12 základných škôl):

ZŠ Námestie SUT 12, Trnava
ZŠ Atómová 1, Trnava
ZŠ s MŠ I. Krasku 29, Trnava
ZŠ J. Bottu 27, Trnava
ZŠ Vančurova 38, Trnava
ZŠ A. Kubinu 34, Trnava
ZŠ M. Gorkého 21, Trnava
ZŠ K. Mahra 11, Trnava
ZŠ Brodské
ZŠ Kopčany
ZŠ s MŠ Smolinské
ZŠ Škultétyho, Topoľčany

ISCED 2 (14 učiteľov z 9 základných škôl):

ZŠ Vančurova 38, Trnava
ZŠ Atómová, Trnava
ZŠ K. Mahra, Trnava
ZŠ Gorkého, Trnava
ZŠ Spartakovská, Trnava
ZŠ s MŠ I. Krasku, Trnava
ZŠ A. Dubčeka, Bratislava
ZŠ s MŠ Gbely
ZŠ Brodské

Sumár: 77 učiteľov z 15 základných škôl

 

 

Prečo Trnavská univerzita?

Trnavská univerzita nadväzuje na históriu a tradíciu Trnavskej univerzity v Trnave, jednej z najstarších univerzít strednej Európy, ktorá slobodne šírila poznanie a vzdelanosť, chránila a rozvíjala duchovné hodnoty v rokoch 1635 až 1777.

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity ako jediná z pedagogických fakúlt na Slovensku sa zameriava aj na prípravu učiteľov pre sekundárne prírodovedné vzdelávanie. Koncentrácia vedeckých didaktických a prírodovedne orientovaných výskumných kapacít fakulty je predpokladom pre zachytenie, rozvíjanie a rozširovanie najnovších myšlienok prírodovedného vzdelávania.

Alternatívne prístupy k vzdelávaniu a príprava učiteľov na ne boli vedúcou ideou pri obnove pedagogickej fakulty v Trnave, ktorá sa od roku 1992 (kedy SNR obnovila činnosť univerzity v Trnave) stala stabilnou zložkou Trnavskej univerzity. Viacerí pracovníci fakulty už v tomto období študovali a rozvíjali problematiku konštruktivistických prístupov k prírodovednému vzdelávaniu. Zúčastnili sa viacerých projektov, v rámci ktorých sa tieto myšlienky overovali na slovenských školách. Boli to projekty slovenskej pedagogickej verejnosti známe pod názvami FAST, Vyhrňme si rukávy a POLLEN.

Od deväťdesiatych rokov sa myšlienky rozvíjané vo vyššie uvedených projektoch, teda konštruktivistické prístupy, dostali do prípravy učiteľov prírodovedných predmetov najmä na Pedagogickej fakulte TU a Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Uvedeným smerom sa tu zameriavajú aj dizertačné práce doktorandského štúdia.

Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania (IBSE) je zhmotnením konštruktivistických ideí do programov prírodovedného vzdelávania v európskom priestore. Oficiálnu zelenú dostala prijatím Rocardovej správy v Európskom parlamente a stala sa súčasťou požiadaviek 7. rámcového programu Európskej komisie.

Presadzovanie konštruktivistických ideí v prírodovednom vzdelávaní nie je jednoduchý a priamočiary proces. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity však bola, je a bude pritom.

 

Mapa spolupracujúcich centier