Aktualizačné vzdelávanie učiteľov

Realizujeme dva programy aktualizačného vzdelávania:

  • Aplikácia výskumne ladenej koncepcie do praxe
  • Šírenie výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania

 

Aplikácia výskumne ladenej koncepcie do praxe

Ponuka školenia v aktualizačnom vzdelávacom programe

kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov so zameraním na

rozvoj technického vzdelávania v materských školách

v školskom roku 2015 – 2016

 

Názov programu: Aplikácia výskumne ladenej koncepcie do praxe (8 kreditov)

Miesto školenia: lokálne v rôznych regiónoch podľa záujmu

Školiace pracovisko: Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave 

 

termín školenia

začiatok školenia

počet vyučovacích hodín

1.                  

1. deň

12:30 (dohodou)

7

2.                  

2. deň

12:30 (dohodou)

6

3.                  

3. deň

12:30 (dohodou)

6

4.                  

4. deň

12:30 (dohodou)

6

5.                  

po týždni od školenia

12:30 (dohodou)

záverečný pohovor

súčet vyučovacích hodín za štúdium

25

 

Koncept školenia: Výskumne ladená koncepcia prírodovedného a technického vzdelávania je prvým uceleným induktívne orientovaným didaktickým nástrojom prispôsobeným slovenským podmienkam, ktorý vznikol na základe potreby rozvoja samostatného a sebavedomého premýšľania dieťaťa o svete, ktorý ho obklopuje a ktorý bol precizovaný niekoľkoročným overovaním v praxi. Aplikáciou konceptu do praxe  je možné dosiahnuť inovované ciele implementované pri poslednej zmene do Štátneho vzdelávacieho programu pre ISCED 0 vo vzdelávacích oblastiach Človek a svet práce a Človek a príroda.

Vzdelávacia forma: Školenia sú realizované prostredníctvom praktických workshopov, na ktorých sú objasňované ako samotné princípy výskumne ladenej koncepcie prírodovedného a technického  vzdelávania, tak aj praktické aktivity aplikovateľné do vzdelávacieho procesu v MŠ vďaka ich predchádzajúcemu overeniu v praxi počas riešenia predchádzajúcich projektov. Všetky aktivity sú v súlade s Inovovaným Štátnym vzdelávacím programom. Absolventi získajú metodickú príručku so súborom aktivít priamo aplikovateľnými do praxe.

Podmienky otvorenia kurzu v regióne/lokalite/škole: Školiteľský tím s finančnou podporou Nadácie Volkswagen Slovakia poskytne školenie v rôznych regiónoch, učiteľky tak nemusia za školením cestovať. Školenie je možné poskytnúť pri vytvorení skupiny 10 – 25 záujemcov o školenie v danej lokalite. Školenie prebieha počas 4 popoludní; ukončené je záverečným pohovorom najskôr po jednom týždni od ukončenia workshopov. 

Štúdium je realizované v rámci projektu Technika hrou od materských škôl  

s  finančnou podporou Nadácie Volkswagen Slovakia

v spolupráci s Trnavskou univerzitou v Trnave

PRIHLÁŠKA na aktualizačné vzdelávanie

 

Šírenie výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania

Aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Klesajúci záujem o štúdium prírodovedných predmetov je celoeurópsky známym faktom, ktorý sa snažia riešiť všetky vyspelé krajiny. Problém je u nás o to vážnejší, že systematické prírodovedné vzdelávanie potrebuje koncepčnú zmenu. Dieťa má byť predovšetkým schopné vyhľadávať informácie, identifikovať výskumné problémy, riešiť ich prostredníctvom stanovovania hypotéz a ich overenia, spracúvať informácie do vysvetľujúcej grafickej, schematickej alebo verbálnej podoby, vnímať ich zmysel, logickú prepojenosť a pod. Je zrejmé, že tradičné systematické vzdelávanie je potrebné prebudovať od základov. Pri použití výskumných aktivít samotných detí v pedagogickom procese deti zistia, že sú schopné vysvetliť si pozorované javy prostredníctvom svojich vlastných schopností, čím sa efektívne rozvíja ich motivácia k ďalšiemu vzdelávaniu v oblasti prírodných vied. Deti si podvedome vytvárajú obraz o vede a vedeckých postupoch. Hlavným cieľom je okrem prirodzeného rozvíjania prírodovednej gramotnosti aj zvýšenie počtu záujemcov o štúdium prírodných vied a tým podpora a napredovanie vedy ako takej. Nezanedbateľné však je aj o to, aby sa v deťoch postupne vytváral prirodzený rešpekt k vedomostiam a kultúre ľudského (vedeckého) poznávania, a to na základe ich dôvernejšieho vnímania a porozumenia.

Garant programu: prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.

Forma kontinuálneho vzdelávania: prezenčná

Počet kreditov: 8

Otázka výskumne ladenej koncepcie je po úvodných stretnutiach rozpracovaná na témach týkajúcich sa problematiky trvalo udržateľného rozvoja 

Termíny realizácie školení v Rimavskej Sobote (Materská škola – Óvoda, Rybárska 50, Rimavská Sobota):

 

Dátum školenia

Začiatok školenia

Počet vyučovacích hodín

Školiteľ

1

04.06.2015

10.00 hod

5

doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.

2

05.06.2015

10.00 hod

5

PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.

3

11.06.2015

10.00 hod

7

PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.

4

12.06.2015

10.00 hod

8

doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.

 

 

spolu

25

Záverečné prezentácie: 26.06.2015 o 11:00


Termíny realizácie školení v Poprade (Materská škola, Tajovského 3015/20, Poprad):

 

Dátum školenia

Začiatok školenia

Počet vyučovacích hodín

Školiteľ

1

29.05.2015

13.30 hod

5

doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.

2

30.05.2015

09.00 hod

5

PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.

3

19.06.2015

13.30 hod

7

PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.

4

20.06.2015

09.00 hod

8

doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.

 

 

spolu

25

Záverečné prezentácie: 27.06.2015 o 09:00


Termíny realizácie nového školenia v Šali (Základná škola Ľudovíta Štúra, Pionierska ul. č.4 , 92701 Šaľa):

 

Dátum školenia

Začiatok školenia

Počet vyučovacích hodín

Školiteľ

1

27.4.2015

13.00 hod

5

doc.PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.

2

11.5.2015

13.00 hod

5

prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.

3

18.5.2015

13.00 hod

7

PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.

4

25.5.2015

13.00 hod

8

PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.

 

 

spolu

25Obsah a organizácia vzdelávacieho programu 

Názov odbornej témy

Počet hodín

Budovanie kľúčových kompetencií prostredníctvom prírodovedného vzdelávania

2

Výsledky PISA a zmeny v ponímaní podstaty prírodovedného vzdelávania

2

Reformované ciele štátnych vzdelávacích programov a koncepcia/obsah prírodovedných predmetov a ich súvislosť s konštruktivistickými koncepciami prírodovedného vzdelávania v zahraničí

2

Výskumne ladené koncepcie (IBSE) primárneho a sekundárneho prírodovedného vzdelávania podporované medzinárodnými celoeurópskymi projektmi

2

Algoritmus vedeckého poznávania sveta (vedecký experiment a jeho edukačná podoba) a rozvoj kognitívnych kompetencií prostredníctvom vedeckých metód a činností

2

Výmena skúseností medzi učiteľmi a ozrejmenie problémov pri implementácii koncepcie do praxe

2

Didaktická analýza vyučovacích jednotiek pre aplikáciu IBSE

13

Spolu

25