Aktualizačné vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ

Ponuka

školenia v aktualizačnom vzdelávacom programe

kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov so zameraním na

rozvoj technického vzdelávania na 1. stupni základných škôl

v školskom roku 2016 – 2017

 

Názov programu: Aplikácia výskumne ladenej koncepcie do praxe (8 kreditov)


Miesto školenia: bratislavský región

Termín školenia: október 2016 – november 2016

Školiace pracovisko: Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave 

 

termín školenia

začiatok školenia

počet vyučovacích hodín

1.                  

3. október 2016

12:30 (dohodou)

7

2.                  

4. október 2016

12:30 (dohodou)

6

3.                  

17. október 2016

12:30 (dohodou)

6

4.                  

18. október 2016

12:30 (dohodou)

6

5.                  

14. november 2016

12:30 (dohodou)

záverečný pohovor

súčet vyučovacích hodín za štúdium

25

 


Miesto školenia: bratislavský región

Termín školenia: október 2016 – november 2016

Školiace pracovisko: Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave 

 

termín školenia

začiatok školenia

počet vyučovacích hodín

1.                  

24. október 2016

12:30 (dohodou)

7

2.                  

25. október 2016

12:30 (dohodou)

6

3.                  

7. november 2016

12:30 (dohodou)

6

4.                  

8. november 2016

12:30 (dohodou)

6

5.                  

15. november 2016

12:30 (dohodou)

záverečný pohovor

súčet vyučovacích hodín za štúdium

25

 

Koncept školenia: Výskumne ladená koncepcia prírodovedného a technického vzdelávania je prvým uceleným induktívne orientovaným didaktickým nástrojom prispôsobeným slovenským podmienkam, ktorý vznikol na základe potreby rozvoja samostatného a sebavedomého premýšľania dieťaťa o svete, ktorý ho obklopuje a ktorý bol precizovaný niekoľkoročným overovaním v praxi. Aplikáciou konceptu do praxe  je možné dosiahnuť inovované ciele implementované pri poslednej zmene do Štátneho vzdelávacieho programu pre ISCED 1 vo vzdelávacích oblastiach Človek a príroda a Človek a svet práce.

Vzdelávacia forma: Školenia sú realizované prostredníctvom praktických workshopov, na ktorých sú objasňované ako samotné princípy výskumne ladenej koncepcie prírodovedného a technického  vzdelávania, tak aj praktické aktivity aplikovateľné do vzdelávacieho procesu v ZŠ vďaka ich predchádzajúcemu overeniu v praxi počas riešenia predchádzajúcich projektov. Všetky aktivity sú v súlade s cieľovým zameraním Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Absolventi získajú metodickú príručku so súborom aktivít priamo aplikovateľnými do praxe. Pomôcky na realizáciu aktivít v praxi poskytne Nadácia VW Slovakia zapojeným školám na čas nevyhnutný pre realizáciu aktivít v praxi. Prostredníctvom zapojenia sa do projektu je možné zároveň sa zapojiť do súťaže o pomôcky na realizáciu technického vzdelávania.

Podmienky otvorenia kurzu v regióne/lokalite/škole: Školiteľský tím s finančnou podporou Nadácie Volkswagen Slovakia poskytne školenie v uvedených regiónoch (nitriansky, košický), učiteľky tak nemusia za školením cestovať. Školenie je možné poskytnúť pri vytvorení skupiny 20 – 25 záujemcov o školenie v danej lokalite. Školenie prebieha počas 4 popoludní; ukončené je záverečným pohovorom najskôr po jednom týždni od ukončenia workshopov. 

Štúdium je realizované v rámci projektu Technika hrou od základných škôl  

s  finančnou podporou Nadácie Volkswagen Slovakia

v spolupráci s Trnavskou univerzitou v Trnave